VERA IS EEN BRUGGENBOUWER


Brugfunctie tussen de verschillende lokale besturen onderling en naar hogere overheden toe

  • Doorgeefluik, verduidelijking en bedenkingen bij tools, richtlijnen en wetgeving van Vlaamse, federale en Europese overheid
  • Klankbord voor gemeenten, publieke organisaties, intercommunales en politie- en brandweerzones
  • Verdediging belangen lokale besturen bij verschillende organen en leveranciers
  • Overleg en bijsturing bij nieuwe verplichtingen zodat deze makkelijker kunnen worden ingepast in de dagelijkse werking

Daarom zijn wij actief bij:

Stuurgroep Lokaal eGovernment: Vertegenwoordiging van lokale besturen & Vlaamse overheid voor het ontwikkelen van een gedeelde visie op e-goverment over de verschillende overheden heen

Vlaams Stuurorgaan Informatie en ICT-beleid: Een vertegenwoordiging van lokale besturen & Vlaamse overheid voor het bepalen van de thema’s & voorwaarden i.v.m. het informatie- en ICT-beleid van alle entiteiten van de Vlaamse administratie

Werkgroep informatieveiligheid van de VVSG: Een permanent overleg tussen alle DPO’s van Vlaamse gemeenten en OCMW’s in de schoot van VVSG

Werkgroep verwerkersovereenkomst van de VVSG: Oplossen van moeilijkheden bij het sluiten van verwerkersovereenkomsten, in samenspraak met grote leveranciers

DPO-werkgroep Halle-Vilvoorde: Een ad-hoc overleg tussen DPO’s van lokale en federale politie in de schoot van regio Halle-Vilvoorde

POD MI: Opleidingsdagen georganiseerd door de POD MI, waaraan elke DPO aangesteld bij een OCMW verplicht één keer per jaar moet deelnemen

Werkgroep archief en informatie van de Vlaamse Overheid: Werkgroep voor het concretiseren en uitwerking van kwaliteitscriteria en vertaling naar richtlijnen en standaarden met betrekking tot archief- en informatiebeheer

Stuurgroep archief en informatie van de Vlaamse Overheid: Stuurgroep voor het uitwerken en realiseren van de doelstellingen en acties van Informatie Vlaanderen, ter ondersteuning van het Stuurorgaan van Informatie Vlaanderen

Sectiebestuur Archief en Hedendaags Documentbeheer (AHD) van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD): De sectie groepeert archivarissen, archiefmedewerkers en informatiebeheerders en wil het archiefbewustzijn, de archiefsector en het beroep van archivaris promoten en samenwerking in de sector stimuleren.

Werkgroep lokaal overheidsarchief van de VVBAD: Werkgroep binnen de sectie AHD van de VVBAD en platform voor archiefpersoneel met specifieke interesse voor het informatiebeheer binnen lokale besturen.

Terug naar het jaarverslag