Privacyverklaring

Jouw privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom doen we al het nodige om deze te respecteren, ook wat jouw persoonsgegevens betreft.

Jouw privacy

1. Bescherming van persoonsgegevens
2. Tot wie kan je je wenden met vragen?
3. Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verwerkt?
4. Welke personen of categorieën van personen kunnen jouw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5. Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?
6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
7. Wat zijn jouw rechten?
a. Recht op intrekken toestemming
b. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8. Op basis waarvan mogen wij jouw gegevens verwerken?

1. Bescherming van persoonsgegevens

VERA apb hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van VERA apb valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van VERA.


2. Tot wie kan je je wenden met vragen?

VERA apb met als adres Vaartdijk 3, bus 1 in 3018 Leuven is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele VERA-medewerker die jouw persoonsgegevens verwerkt - in de betekenis van de GDPR - wordt niet beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij onze directeur via het e-mailadres directeur(at)vera.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy(at)vera.be.


3. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

VERA apb verwerkt jouw persoonsgegevens om de dienstverlening van VERA apb voor de lokale besturen en overheidsorganisaties die voor meer dan 50% gesubsidieerd zijn door provincie Vlaams-Brabant te kunnen uitvoeren.
VERA apb verwerkt jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden.


4. Welke personen of categorieën van personen kunnen jouw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van VERA apb hebben toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet VERA apb beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van VERA persoonsgegevens verwerken. Een voorbeeld van deze externe partijen is bijvoorbeeld de drukker voor de verzending van magazines.

VERA apb stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?

VERA apb beschikt enkel over gegevens die je zelf aan ons hebt overgemaakt. Ofwel heb je deze zelf doorgegeven via onze website, ofwel beschikken we hierover in het kader van een dienstverleningscontract dat lokale besturen met ons afsluiten (IT-beheerder, servicedesk, veiligheidsconsulent, samenwerkingsverbanden, projecten, …).

6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kan je de directeur (directeur(at)vera.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy(at)vera.be) contacteren.

VERA apb houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30).
Je hebt het recht om :
• gegevens over jou te (laten) verbeteren (rectificatie)
• jouw gegevens te (laten) wissen
• de verwerking van jouw gegevens te beperken
• bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens
• jouw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a. Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je jouw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens of je hebt inbreuken vastgesteld kan je je wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan nr. 15
1210 Brussel

contact@toezichtcommissie.be

Link naar klachtenprocedure op de website van de VTC

8. Rechtsgrond voor de verwerking van jouw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw persoonsgegevens mogen worden verwerkt.
Zo zijn verwerkingen op basis van wetgeving, contracten, het vrijwaren van het algemeen belang toegelaten. Indien hier niet naar kan verwezen worden is een expliciete toestemming nodig om jouw gegevens te mogen verwerken.
De meeste persoonsgegevens die VERA apb verwerkt gebeuren op grond van een contract met een lokaal bestuur of overheidsorganisatie.

Indien jouw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan jou gevraagd worden.
Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) jouw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt VERA apb bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). Je kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.