Digitale transformatie: the next level

In een snel evoluerende digitale wereld met grote maatschappelijke vraagstukken en veranderend individueel gedrag worden alle organisaties, ook lokale besturen, gedwongen om te innoveren. Hoe je dit moet doen, aan welk tempo en welke richting de juiste is, is voor elke organisatie anders. Maar het is wel een zekerheid dat digitalisering slechts een eerste belangrijke stap is bij de lange evolutie naar digitale transformatie. Daarom plaatsen wij digitale transformatie bovenaan onze strategische agenda en maken wij er onze langetermijndoelstelling van om jullie hierbij stap voor stap te ondersteunen.

Wat is digitale transformatie?

Digitalisering is de overgang van informatie van een analoge naar een digitale vorm waardoor deze bv. kan gelezen worden door computers. Het is dus een eerste en noodzakelijk stap op weg naar digitale transformatie. De ‘volgende stap’ is digitalisatie: d.m.v. allerlei digitale technologieën digitaliseer je je processen en dus je organisatie.

Eens je de stappen digitalisering en digitalisatie hebt gezet, kan je starten aan de digitale transformatiereis. Je kan verschillende digitaliseringsprojecten ondernemen, gaande van het digitaal maken van allerlei formulieren en dossiers, het automatiseren van processen en workflows tot de scholing van medewerkers in digitale vaardigheden. Het belangrijkste is dat digitalisering en digitalisatie in wezen over technologie gaat, maar digitale transformatie over je totale ecosysteem. Digitale transformatie gaat dus niet over het implementeren van digitale oplossingen en geavanceerde technologieën, maar wél over het bereiken van je beleidsdoelstellingen door je te blijven richten op het creëren van excellente klantervaringen voor je inwoners en het bouwen van slimmere, snellere, flexibelere organisaties.


Samen op weg

Digitaal transformeren doe je niet in één dag en is zeker geen projectje wat je er even bij neemt.

De beste manier om vooruitgang te boeken is door samen te werken en lessen te trekken uit de stappen die zowel jouw eigen als andere organisaties al gezet hebben. Net daarom is het zo belangrijk om tussen organisaties en besturen kennis te delen en informatie uit te wisselen. En net daarom willen wij ons in 2021 nog meer focussen op onze rol als strategische partner en steunpunt met de opstart van allerlei projecten, het intern uitbouwen van competentiecentra rond digitale thema’s, het verzamelen van best practices en het aanwerven van nieuwe medewerkers om deze evolutie mee mogelijk te maken.

Via nieuwe gemeenschappelijke trajecten bouwen we onze rol als steunpunt verder uit en versterken we de maturiteit op verschillende domeinen van e-government voor alle lokale besturen samen. Steunend op de fundamenten van schaalvergroting, expertise en standaardisatie kunnen we vervolgens ook afzonderlijke besturen beter helpen met volgende stappen in die digitale transformatie. Eens te meer geldt ook hier “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Alvast vijf concrete thema’s

Ook als je samen de weg aflegt, moet je stap per stap gaan. Daarom hebben wij alvast vijf concrete thema’s gedefinieerd voor 2021: IP-telefonie, werken op afspraak, digitalisering van werkprocessen, informatiebeheer en archivering en smart city oplossingen.

Deze vijf thema’s hebben heel wat raakpunten. Zo maak je het jezelf als organisatie bijvoorbeeld veel makkelijker door bij de digitalisering van je werkprocessen onmiddellijk rekening te houden met de informatie en dossiers die je hierbinnen genereert, deze direct op een correcte manier te benoemen en ook op te slaan, en nadien te archiveren.

Maar ook binnen elk thema of project wordt het onderscheid tussen technologie, organisatie en procesbeheer steeds fluïder. Als je bijvoorbeeld een technische analyse nodig hebt voor de vernieuwing van je IP-telefonie, kom je onvermijdelijk ook in aanraking met de analyse van jouw organisatie en processen. Alleen zo kan je bepalen welke functionaliteiten nodig zijn voor je nieuwe IP-installatie om de doelstellingen van je organisatie ook echt uit te voeren. Evengoed kan je alleen maar een goed systeem ‘werken op afspraak’ invoeren als je analyse van de organisatie en werkprocessen uiteindelijk kan toegepast worden via technische hulpmiddelen. Alles is met elkaar verbonden: technische mogelijkheden, organisatorische doelstellingen en efficiënt procesbeheer. Daarom trachten we ook vanuit verschillende competenties, achtergrondkennis en ervaring deze vijf thema’s aan te vatten.


Thema 1

IP-telefonie, de communicatietechnologie in volle verandering

In coronatijd moeten veel mensen thuis werken. O.a. een goede telefonie-oplossing is dan cruciaal om er voor te zorgen dat jouw dienstverlening kan blijven functioneren; intern tussen de medewerkers onderling maar ook extern naar de inwoners en gebruikers toe. En ook na corona zal een hybride vorm van kantoor- en thuiswerk de norm blijven. Flexibel overschakelen is en blijft dus een absolute must, ook met je telefoonoproepen.

Razendsnelle evolutie

Telefonie heeft door corona echter ook een ander gezicht gekregen, waarbij de hoorn en de haak, maar zelfs ook de flinterdunne mobiele telefoon niet meer alleen over het telefoniespeelveld heersen. Intussen voeren we allemaal ook gespreken met video en geluid via de laptop. Het is een evolutie waar belangrijke spelers als onder meer Microsoft goed op inspelen met een product als Microsoft Teams. Zullen we nu allemaal elkaar gaan zien in elk gesprek? Dat nu ook weer niet maar het zal zeker een rol gaan spelen.

Naast de directe communicatienoden door corona hadden heel wat besturen in hun meerjarenplan de vernieuwing voorzien van hun verouderde telefooncentrale. Door de razendsnelle evolutie op vlak van communicatietechnologie is het des te moelijker om duurzame keuzes te maken. Je moet immers vele vragen tegelijkertijd en toekomstgericht beantwoorden:

  • Kiezen voor een gewone lokale IP-telefooncentrale of een cloud model?
  • Iedereen een smartphone of toch klassieke toestellen op de bureaus behouden?
  • Overschakelen naar een Microsoft Teams-oplossing en zo ineens video ook mogelijk maken?
  • Belminuten koppelen aan de cloud centrale?
  • ….

De keuze is nu al enorm en ze blijft uitbreiden. Bovendien blijven ook bestaande producten en technologieën zich continu verbeteren, waardoor wat vandaag nog niet kan of onbetaalbaar is, morgen wel mogelijk wordt. Hierdoor wordt de ‘houdbaarheidsperiode’ van je keuze sowieso sneller opnieuw in vraag gesteld.

Geen hapklare oplossing beschikbaar

Ook bij besturen die enkele maanden geleden snel konden overschakelen naar telewerken, doken nadien problemen op met hun telecom op technisch en organisatorisch vlak. Ook zij zullen -onvoorzien- extra budget moeten vrijmaken om versneld hun werking verder te digitaliseren.

Of je nu kiest voor eigen servers en vaste telefoontoestellen, een resolute overstap naar een telefooncentrale in de cloud en een hosted datacenter maakt of toch een hybride oplossing verkiest, alles heeft voor- en nadelen. En elke situatie is anders. Daarbij gaat het trouwens niet alleen om technische criteria, maar evenzeer – en misschien nog meer – over organisatorische, functionele en procesgerichte keuzes die je moet maken vooraleer een nieuw telefonie-avontuur in te duiken.

Hoe kan VERA je helpen?

VERA kan jouw bestuur adviseren bij de vele technische mogelijkheden en jullie ondersteunen bij het uitrollen van de gekozen toepassing. Tegelijkertijd werken we vanuit onze steunpuntrol aan een analyse van de bestaande technologieën op vlak van software en hardware, en de invloed van beide op de veranderende werkprocessen van lokale besturen. Begin 2021 willen we dit traject afronden en jullie de resultaten voorstellen zodat jullie zelf kunnen nagaan wat voor jullie belangrijke aandachtspunten en criteria zijn bij het beoordelen van de meest geschikte oplossing. Op basis van deze analyse zullen we ook beslissen of we in de loop van 2021 een nieuwe raamovereenkomst uitwerken of eerder naar bestaande raamovereenkomsten zullen verwijzen.

Heb je hierover vragen of heb je interesse in een eventuele raamovereenkomst? Aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw VERA-contactpersoon Peter Maes, Dries Gutschoven of Ilse Van Mello.


Thema 2

Werken op afspraak

De afstandsregels deden heel wat scholen, kantoren en besturen met de meetlat aan de slag gaan. Ruimtes werden heringericht, vakken en pijlen op de grond getekend. Maar deze periode toonden veel mensen ook dat werken op afstand en online interactie op allerlei manieren vlotter gaan dan vaak vooraf gedacht. Voor lokale besturen dé stimulans om nu ook werk te maken van meer digitale dienstverlening en werken op afspraak in te voeren.

Structureel overschakelen

Overvolle wachtruimtes zijn op dit moment geen optie, dus voerden verschillende besturen op versneld tempo werken op afspraak in. Dit is nu vaak als tijdelijke oplossing gebeurd, zonder uitgebreide voorbereiding of de nodige tools en afspraken. Op dit moment zal er veel begrip bestaan bij medewerkers en burgers dat de zaken anders lopen. De kunst is om deze tijdelijke maatregel op de lange termijn op structurele manier uit te bouwen. Gebruik deze periode dus als test- en meetfase en probeer hieruit te leren. Wat loopt goed? Hoeveel tijd nemen bepaalde afspraken in beslag? Wat werkt voor medewerkers en wat niet? Wat is de impact op andere vlakken: het onthaal, telefonische contacten … Met deze gegevens kan je parallel aan de slag om een structurele werking multikanaal op te zetten. Werken op afspraak invoeren is immers een organisatorische beslissing met een grote impact op je processen en workflows.

Hoe kan VERA je helpen?

Enkele jaren geleden deden we een bevraging naar de lessons learned m.b.t. werken op afspraak. Hieruit haalden we een aantal vuistregels die je best in je hoofd houdt wanneer je een werkwijze uitdenkt.

We merkten dat er toch nog vragen zijn over hoe je concreet aan de slag kan gaan om een goede dienstverlening met inbegrip van werken op afspraak op poten te zetten. Daarom hebben we alvast een stappenplan uitgewerkt om je organisatie klaar te maken voor deze nieuwe manier van werken.

We maakten ook een lessenreeks, opgedeeld in vier lesthema’s, waarmee je het traject zelf kan aanvatten. Je vindt deze informatie op www.vera.be/werken-op-afspraak. Heb je nood aan meer ondersteuning? Wij werken in 2021 verder aan een aangepaste dienstverlening om je individueel te begeleiden.

Aarzel niet om contact op te nemen met jouw VERA-contactpersoon Peter Maes, Dries Gutschoven of Ilse Van Mello.


Thema 3

Digitalisering van werkprocessen en dossiers

Je wil als bestuur je inwoners, bedrijven en verenigingen… zo snel en zo goed mogelijk verder helpen. ‘Dienstverlening vanop afstand’ is hiertoe een uitstekend middel. De voorbije jaren werden al veel inspanningen geleverd op dit vlak, maar er ligt nog heel wat werk op de plank. Nog veel meer producten en diensten zouden naast de bestaande kanalen ook via digitale weg aangeboden kunnen worden.

Zelf werkprocessen en dossiers digitaal afhandelen

Voor veel subsidies, vergunningen of kleine aanvragen zijn er op dit moment geen kant-en-klare softwaretoepassingen op de markt. Wanneer die er wel zijn, gaat het vaak om gesloten oplossingen met een beperkt toepassingsbereik. Kiezen voor dergelijke ‘best-of-breed’ producten bemoeilijkt sterk de integratie van verschillende diensten en doet het totale IT-kostenplaatje al snel de pan uit swingen. Zeker als je voor elke wijziging of aanpassing die verschillende leveranciers ook nog eens moet betalen.

Hoe pak je het dan best aan als je een groot deel van je productenaanbod van a tot z digitaal wil afhandelen? Enkel een online formulier voor de burger aanbieden op je website, zorgt nog niet voor een efficiënte verwerking door de behandelende diensten. Als de dossieropvolging louter via e-mails en diverse losse documenten verloopt, worden automatiseringskansen gemist, en zijn de werkprocessen vaak niet optimaal onder controle.

Om uit deze patstelling te geraken hebben we een raamovereenkomst ‘Digitale dienstenmotor’ afgesloten die een oplossing biedt voor het automatiseren van de typische dossieropvolging die veelvuldig aan de orde is binnen jouw dienstverleningsportfolio. Binnen het gebruiksvriendelijke, ‘no-code’ beheersplatform zet je zelf dossiertypes op en beheer je het werkproces dat dossierbehandelaars moeten doorlopen voor de correcte, efficiënte en klantvriendelijke afhandeling van allerhande dossiers binnen jouw bestuur. Je kan dus als bestuur zelf producten en diensten digitaal opzetten, zonder daarbij te moeten programmeren. Beschouw het als een soort blokkendoos waarmee je zelf stap voor stap je digitale dienstverlening verder uitbouwt.

In het platform zullen basisversies van veel gebruikte processen zoals evenementenbeheer (cfr. het project Eventmachien), vergunningen, subsidies/premies, klachten… beschikbaar worden gesteld. Het is de bedoeling om deze basisbibliotheek samen met jullie systematisch uit te breiden en via deze weg niet alleen digitale producten en diensten, maar ook kennis en ervaringen uit te wisselen. Het platform voorziet ook in een aanbod aan generieke koppelingen met veelgebruikte databronnen en applicaties, om maximaal te integreren met bestaande voorzieningen binnen en buiten je bestuur. Ook dit aanbod zal op termijn verder worden uitgebreid, in overleg met deelnemende besturen.

Hoe kan VERA je helpen?

Heb je interesse in deze vernieuwende aanpak, die de focus legt op (kosten-)efficiëntie, zelfredzaamheid en gebruiksvriendelijkheid voor dossierbeheerders, volg dan onze online infosessie op donderdag 28 januari waar alle details over de raamovereenkomst worden toegelicht.

Je vindt meer info over deze nieuwe raamovereenkomst op www.vera.be/digitaledienstenmotor.


Thema 4

Informatiebeheer en archivering met het serieregister en e-depot

De steeds verdere digitalisering zorgt ook bij lokale besturen voor heel wat nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van informatie. Daarom heeft de Vlaamse overheid het Digitaal Archief Vlaanderen opgestart als een gemeenschappelijke dienstverlening voor haar eigen overheidsinstanties en de lokale overheden en ondersteunen wij als steunpunt de concrete toepassing hiervan binnen Vlaams-Brabant.

Serieregister als startpunt

Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) bestaat uit twee grote diensten/applicaties: het serieregister en het e-depot. Het serieregister is een gratis toepassing die het mogelijk maakt om series op een efficiënte manier aan te maken en in te dienen ter goedkeuring bij de bevoegde selectiecommissie die beslist over de bewaartermijn en bestemming.

Een serie is een groepering van alle informatie die het resultaat is van hetzelfde proces en/of dezelfde regelgeving, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningsdossiers of de vergaderdossiers (agenda, notulen en bijlagen) van het college van burgemeester en schepenen. Op het niveau van een serie worden beheersregels vastgelegd die voor alle individuele dossiers in die serie gelden, zoals een bewaartermijn, de mate van openbaarheid... Door te werken met series is het dus mogelijk om op een eenvoudige en overzichtelijke manier alle informatie van jouw organisatie in kaart te brengen en de bijhorende beheersregels op te lijsten. Dat is een enorm voordeel, want eens je de regels i.v.m. serie x of y hebt bepaald, gelden deze ook voor alle documenten, beelden,… die binnen deze serie vallen. Omdat véél series bij alle besturen terugkeren, zijn er al heel wat sjabloonseries voorzien in het serieregister door het DAV. Bovendien kan je ook nieuwe series van andere gemeentes en organisaties overnemen voor jouw bestuur en zo heel wat tijd en werk besparen. Net deze factor van kennisdeling, standaardisatie en hergebruik maakt het serieregister zo interessant.

Het e-depot als eindpunt

Om het serieregister optimaal te gebruiken pas je best de regels ervan van meet af aan toe, ook als je jouw processen en workflows reorganiseert, wie weet binnenkort via onze nieuwe tool voor digitale dienstenmotor. Op dezelfde manier hou je best ook meteen rekening met de bewaring van je documenten en info bij het organiseren van je processen en informatiebeheer, met andere woorden met je archiefbeheer. Daarvoor biedt o.a. de Vlaamse overheid de betalende dienst e-depot aan.

Het e-depot is een digitaal archief dat centraal wordt beheerd door het DAV en waarbij maximaal wordt ingezet op standaardisatie en automatisering. Tegelijkertijd kan je als bestuur je huidige manier van werken behouden en toch gebruik maken van deze dienst omdat je als bestuur zelf bepaalt welke informatie, in welke vorm opgenomen wordt in het e-depot. In tegenstelling tot het serieregister is het e-depot een betalende dienstverlening: de eenmalige aansluiting kost 5.000 euro per bestuur (voor een gemeente mag ook het OCMW en AGB mee aansluiten). Daarna betaal je als bestuur 10.000 euro per jaar, inclusief 5TB archiefruimte.

De standaardisatie en automatisatie verloopt via de regels van het serieregister: bij elke invoer moet je aangegeven tot welke serie de dossiers/stukken behoren. Op die manier wordt voor een dossier automatisch het moment van vernietiging, de informatieclassificatie en het ogenblik waarop dit dossier openbaar gemaakt wordt, berekend. Die ontsluiting verloopt via een publieksportaal, met een onderscheid tussen informatie beschikbaar voor het brede publiek en niet-openbare informatie die enkel kan geraadpleegd worden door geautoriseerde gebruikers. De informatieveiligheid is met andere woorden ook gegarandeerd.

Andere belangrijke voordelen zijn de eindeloze opslagcapaciteit en bedrijfszekerheid, maar ook de garantie tot blijvende leesbaarheid. Bepaalde formaattypes worden na verloop van tijd immers niet meer ondersteund en dit kan in een eigen archivering op langere termijn tot problemen leiden bij raadpleging van oud archief.

Hoe kan VERA je helpen?

Eindbeslissingen over wat er met informatie moet gebeuren blijven steeds de verantwoordelijkheid van het bestuur zelf, omdat jullie bestuurlijk verantwoordelijk zijn volgens de bepalingen van het bestuursdecreet.

Het toepassen van het serieregister en het uitrollen van het e-depot is niet evident. Daarom werken wij in 2021 verder aan een aangepaste dienstverlening om jullie hierbij te begeleiden.

Heb je hierover vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw VERA-contactpersoon Peter Maes, Dries Gutschoven of Ilse Van Mello.


Thema 5

Slimme oplossingen voor veelzijdige uitdagingen

Lokale besturen kampen met een ganse reeks uitdagingen waar ze tot voor kort relatief machteloos tegenover stonden. Denk maar aan sluipverkeer, parkeerproblemen, onaangepaste snelheid, sluikstorten, luchtverontreiniging, vervuilde waterlopen, lawaaioverlast, … De laatste jaren zijn heel wat nieuwe technologische oplossingen bedacht die hierop een antwoord zouden kunnen bieden.

Toch is het voor de meeste lokale besturen niet vanzelfsprekend om met deze nieuwe smart city oplossingen aan de slag te gaan. Vaak ontbreekt de nodige kennis en zijn financiële middelen ontoereikend. Daarom willen wij de lokale besturen van Vlaams-Brabant samenbrengen rond dit thema en door kennisdeling en gezamenlijke initiatieven uitgroeien tot een slimme regio.

Virtuele centrumstad SMART

Binnen onze provincie zijn er al een aantal besturen die volop experimenteren met de inzet van slimme technologie. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen het warm water opnieuw moet uitvinden, willen we een nieuw samenwerkingsverband oprichten om kennis te delen. Via het concept van “virtuele centrumsteden” brengt VERA al jaren op een succesvolle manier ICT-verantwoordelijken en beleidsmensen van lokale besturen bij elkaar. We willen een gelijkaardig concept opzetten voor alles wat te maken heeft met smart city toepassingen. Omdat de technologie nog relatief nieuw is, en er dus ook nog niet zoveel lokale besturen echt mee bezig zijn, willen we ons in tegenstelling tot de meeste virtuele centrumsteden niet regionaal opsplitsen maar één groot samenwerkingsverband opstarten voor de hele provincie. De kern van dit samenwerkingsverband zal bestaan uit smart city verantwoordelijken van lokale besturen. We willen ook een aantal subgroepen uitbouwen waarin we rond één bepaald beleidsdomein zoals mobiliteit of leefmilieu de krachten willen bundelen.

Binnen de virtuele centrumstad SMART zullen we geregeld evenementen en overlegmomenten organiseren met getuigenissen van lokale besturen en willen we ook bedrijven, kennisinstellingen en burgerplatformen aan het woord laten. We willen ervoor zorgen dat bestekken en ervaringen uitgewisseld worden en zullen waar nodig raamovereenkomsten opzetten. We willen ook inspelen op Vlaamse en Europese subsidie-opportuniteiten door samen te brainstormen en de nodige partijen in een consortium samen te brengen.

Slimme oplossingen

Een smart city oplossing vertrekt vanuit een beleidsvraag en wordt bijna altijd volgens eenzelfde stramien opgebouwd. Uit sensoren en/of databanken worden gegevens uitgelezen die dan worden opgeslagen op een dataplatform. Op dat platform worden de gegevens verwerkt en omgezet in bruikbare informatie. Die bruikbare informatie kan dan overzichtelijk voorgesteld worden in dashboards, kan gebruikt worden in specifieke toepassingen of als open data ter beschikking gesteld worden voor andere doeleinden.

Een voorbeeldje om alles wat concreter te maken. Een parkeerplaatssensor detecteert wanneer een voertuig geparkeerd wordt en nadien weer weg rijdt. Die tijdstippen worden doorgestuurd naar een dataplatform dat voor elke parkeerplaats in de gemeente bijhoudt hoe lang een voertuig geparkeerd staat. Via een speciaal daarvoor ontwikkelde app kan een parkeerwachter makkelijk zien waar voertuigen langer dan de toegelaten tijd geparkeerd staan. De parkeerwachter gaat ter plaatse en neemt een foto om de overtreding vast te stellen. Op het dataplatform wordt de foto, de locatie en het tijdstip opgeslagen. Een beeldherkenningsalgoritme (een vorm van artificiële intelligentie) herkent automatisch de nummerplaat van het voertuig. Door een koppeling te maken met het voertuigenregister en het rijksregister kan de eigenaar van het voertuig makkelijk opgespoord worden.

Gemiste kansen

Het grote probleem met smart city oplossingen is dat ze maar voor één toepassing gemaakt zijn en dat alle gegevens opgeslagen zijn in het dataplatform van de leverancier van die specifieke toepassing, terwijl de gegevens voor veel meer toepassingen nuttig zouden kunnen zijn.

Even teruggrijpen naar het voorbeeld hierboven. De toepassing werkt perfect voor het handhaven van kortparkeren. Met diezelfde gegevens zou echter ook een app ontwikkeld kunnen worden die bestuurders automatisch kan leiden naar een vrije parkeerplaats zodat zoekverkeer gereduceerd wordt en de leefbaarheid van een kern voor voetgangers en fietsers significant verbetert. Of via een publieke website zou getoond kunnen worden wanneer het erg druk is en wanneer het minder druk is. Op die manier kunnen bezoekers meer gespreid worden, wat niet alleen voor omwonenden interessant is, maar ook voor handelaars. De gegevens zouden ook gebruikt kunnen worden in beleidsdashboards voor het bestuur om bijvoorbeeld na te gaan hoe de lokale economie evolueert in coronatijden. En zo zijn er ongetwijfeld nog veel mogelijke toepassingen.

Uitbouw van een centraal dataplatform

VERA wil een dataplatform opzetten waarin gegevens van verschillende smart city oplossingen gecentraliseerd worden. Gegevens uit bestaande toepassingen zullen overgepompt kunnen worden naar dit platform. Ook kunnen sensoren rechtstreeks op dit platform aangesloten worden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld gegevens uit verschillende toepassingen en beleidsdomeinen met elkaar worden gecombineerd en via gestandaardiseerde dashboards worden gevisualiseerd.

Het spreekt voor zich dat we bij de uitrol van zo’n dataplatform ook de nodige aandacht zullen besteden aan het correct omgaan met privacygevoelige informatie. We willen ook maximaal inzetten op compatibiliteit en complementariteit met initiatieven op Vlaams niveau. Denk maar aan VLOCA (Vlaamse Open City Architectuur) of een Vlaams Data Nutsbedrijf waar nu over nagedacht wordt.

Hoe kan VERA je helpen?

VERA beschikt over een team projectleiders die zich specialiseren in alle aspecten die nodig zijn om slimme technologie uit te rollen. We brengen samen met jullie bestuur de noden in kaart en gaan op zoek naar technologische oplossingen en bedrijven die voor de implementatie ervan kunnen zorgen. VERA heeft ondertussen ook veel ervaring opgebouwd met het aanvragen van Vlaamse en Europese projectsubsidies. Zo begeleiden we momenteel VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) City of Things-projecten rond slimme mobiliteit in de dorpskern van Geetbets en rond het monitoren van waterkwaliteit in Tremelo en Begijnendijk. We begeleiden ook het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)-project van de gemeente Zaventem waarin een digiloket wordt ontwikkeld dat compatibel is met het Vlaamse e-loket voor ondernemers.

De provincie Vlaams-Brabant lanceert ook zelf een subsidiereglement om interessante projecten te ondersteunen met een maximaal budget van 150.000 euro per project.

VERA kan ook deelnemen aan stuurgroepen binnen je gemeente om de strategie en roadmap op vlak van slimme technologie mee vorm te geven.

Heb je vragen, interessante ideeën voor een project, of wil je graag mee je schouders zetten onder de virtuele centrumstad SMART? Aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw VERA-contactpersoon Peter Maes, Dries Gutschoven of Ilse Van Mello.


De provincie Vlaams-Brabant lanceert binnen het programma Slimme regio een subsidie om interessante projecten op vlak van mobiliteit, economie, waterlopen, energie, toerisme, recreatie en bestuur te ondersteunen met een maximaal budget van 150.000 euro per project.

Er zijn drie voorwaarden verbonden aan deze subsidie:

je werkt de oplossing uit samen met minstens 3 verschillende partners van de ‘quadruple helix’ (overheid – burgers – bedrijf – kennisinstelling)

het project moet minstens voor 50% op het grondgebied van de provincie worden uitgevoerd

je financiert zelf minimum 50% van de kosten zelf of via een andere bron

Elk lokaal bestuur, intergemeentelijk samenwerkingsverband, bedrijf, kennisinstelling of feitelijke vereniging kan tot 1 maart 2021 een projectidee indienen via www.vlaamsbrabant.be!

Wil je een projectidee indienen maar heb je nood aan een klankbord of concrete ondersteuning? Aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw VERA-contactpersoon Peter Maes, Dries Gutschoven of Ilse Van Mello.